aabaab

a reversing sheep

yo YO!

Yelba

the sunscreen moose.